Проценител на недвижен имот

Внесете ја вашата локација и поштенски број:
За реон
  V kraju
   системот на оценки е затворен, само корисникот кој поднел побарување може да ја оцени компанијата, така што нема лажни оценки за компании
   1685 проекти
   проценители низ цела Северна Македонија
   проценители низ цела Северна Македонија

   Проценител на недвижен имот - Корисни информации и совети

   Веројатно не постои сопственик кој не би сакал да ја знае цената на својата недвижност. Проценка може да побарате заради одобрување на кредит, хипотека, продажба или од љубопитност. Вредноста на недвижноста се одредува со професионална проценка, која се заснова на објективни факти, знаење, точна оценка, податоци и искуство. Разликуваме формална и неформална проценка на вредноста – формалната ја дава овластен проценител на недвижен имот, односно, лице кое има лиценца од страна на Министерство за финансии за вршење проценка. Проценителот во својство на судски вештак, може да го одреди и судот; тогаш на барање од страна на судот се врши проценка на вредноста на недвижниот имот или се прецметува парична противвредност на нанесената штета. Тука ќе најдете бројни совети во врска со недвижен имот, врз основа на што ќе можете да дојдете до приближна цена или до јавно достапни податоци за својот недвижен имот. Во секој случај, може да се обратите за совет и кај нашите овластени проценители