Геомеханика

Внесете ја вашата локација и поштенски број:
За реон
  V kraju
   системот на оценки е затворен, само корисникот кој поднел побарување може да ја оцени компанијата, така што нема лажни оценки за компании
   4543 проекти
   геодети низ цела Северна Македонија
   геодети низ цела Северна Македонија

   Геомеханика - Корисни информации и совети

   Пред почетокот на градбата задолжителна е геомеханички елаборат, односно геомеханички преглед на почвата. Немојте да мислите дека тоа е уште еден бирократски хир, бидејќи овој извештај директно влијае на прецметката за темелите, заштитата на ископите, одвод на отпадните води и слично. Геомеханички или геолошки елаборат го покажува составот на почвата и носивоста на теренот. Оваа студија ја врши инженер по геолог кој по извршено испитување на теренот и сондажа, добива увид во карактеристиките на почвата и целиот терен, можното присуство на подземни води, како и сите други важни факти. Врз основа на тој извештај од терен, проектантот на градежните конструкции може да донесе одлука за соодветен темел според очекуваното оптоварување и носивост, а може да определи и други мерки, за да може изградбата да се одвива без проблеми. Геомеханички елаборат обично се нарачува како дополнување на проектот заради добивање градежна дозвола. Можете да ги проверите цените на таков извештај во нашиот калкулатор. Во продолжение ви подготвивме бројни совети на оваа тема, а за совет можете да се обратите кај нашите експерти.